Siyasi Sistemler: Farklı Siyasi Sistemlerin İşleyişi ve Karşılaştırmaları

Siyasi sistemler tüm dünya ülkelerinde önemli bir role sahiptir. Her ülke kendi siyasi sistemi ve yönetim yapısı ile yönetilir. Bu sistemlerin farklı özellikleri ve işleyişleri bulunmaktadır. Dünya siyasi tarihi boyunca farklı siyasi sistemler uygulanmış ve işleyişi hakkında tartışmalar yaşanmıştır. Bu yazıda, farklı siyasi sistemlerin özellikleri, uygulamaları, avantajları ve dezavantajları incelenecektir. Böylece siyasi sistemler hakkında genel bir bilgi sahibi olabilir ve karşılaştırmalar yapabilirsiniz.

Parlamenter Sistem

Parlamenter sistemler, yasama organı tarafından seçilen hükümetin düzenlediği seçimlerle işbaşına geldiği bir yönetim şeklidir. Yasama, yürütme ve yargı organlarından oluşan parlamenter sistemler, dünyanın pek çok ülkesinde uygulanmaktadır. Örneğin, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi bazı ülkelerin siyasi yapıları parlamenter sistemle yönetilmektedir.

Bu sistemin ana özelliği, hükümetin, güvenoyu alma ve çoğunluğu sağlama ihtiyacıdır. Yani, hükümetin yasama organı tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, ülkelerdeki siyasi partilerin desteği önemlidir.

Parlamenter sistemler, ülkelerin olağanüstü durumlarında hızlı ve etkili bir karar alma sürecine sahiptir. Bu sistemde, hükümetlerin işlerini yürütmeleri için büyük ölçüde yasama organının desteği gerektiğinden, bu durum politik istikrarın korunmasına katkıda bulunur.

 • Bununla birlikte, parlamenter sistemlerde hükümetin istikrarı, seçimlerdeki sonuçlara bağlıdır.
 • Bazı ülkelerdeki parlamenter sistemlerde, hükümet, mecliste bir güvensizlik oyu aldığında çökmektedir.
 • Bu nedenle, bazı eleştirmenler, hükümetin koalisyonlar veya azınlık hükümetleri şeklinde kurulmasının, siyasi istikrarı olumsuz etkileyeceğini düşünmektedir.

Bu nedenle, parlamenter sistemlerin demokrasi ve siyasi istikrar için önemli bir rol oynadığı söylenebilir. Ancak, işleyişindeki zayıf noktalar da göz önünde bulundurulmalıdır.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi

Cumhurbaşkanlığı sistemi, ülkelerde farklı şekillerde uygulanabilen bir siyasi sistemdir. Bu sistemde, devlet başkanı olan cumhurbaşkanı, genellikle doğrudan halk tarafından seçilir ve yürütme gücü tamamen veya kısmen cumhurbaşkanına aittir. Cumhurbaşkanlığı sistemi, bazı ülkelerde parlamenter sistemlerle birlikte var olabilir ya da tamamen tek başına uygulanabilir.

Cumhurbaşkanlığı sistemi dünyada birçok ülkede uygulanmaktadır. Örneğin, Türkiye’de uygulanan cumhurbaşkanlığı sistemi, yürütme yetkisini cumhurbaşkanına verirken, yasama yetkisi ise mecliste bulunan milletvekillerine verilmiştir. ABD’de cumhurbaşkanlığı sistemi, yürütme yetkisini cumhurbaşkanına verirken, yasama yetkisi Kongre’de bulunan Senato ve Temsilciler Meclisi’ne verilmiştir.

Ancak cumhurbaşkanlığı sistemi her ülkede aynı şekilde uygulanmaz. Örneğin, Fransa’da cumhurbaşkanı refah yönetimi, adalet, yabancı politika ve milli savunma sorumluluklarını üstlenirken, Almanya’da cumhurbaşkanı sembolik bir rol üstlenmektedir. Bu nedenle, cumhurbaşkanlığı sistemi uygulanan her ülkede farklı özelliklere sahiptir.

Amerikan Başkanlık Sistemi

Amerika’da, başkanlık sistemi ülkenin yönetiminde önemli bir rol oynuyor. Başkan, yürütme yetkisine sahip olup aynı zamanda devletin sembolü olarak da görülüyor. Bu sistemin işleyişi, yasama organı olan Kongre ile yargı organı olan Yüksek Mahkeme arasında denge kurulmasına dayanıyor.

Amerikan başkanlık sistemi, federal sisteme dayanıyor ve başkan, federal yönetimde önemli bir güce sahip. Başkanlık seçimleri, Amerika’nın düzenli bir şekilde gerçekleştirdiği seçimler arasında en önemlisidir. Seçimler, Amerikan halkının aktif katılımı ile gerçekleştiriliyor ve seçimler sonucunda kazanan aday, başkanlık koltuğuna oturuyor.

 • Başkanlık sistemi, Amerika’nın federal yapılanmasına bağlı olarak işliyor.
 • Başkan, yürütme yetkisine sahip olup devlet sembolü olarak kabul ediliyor.
 • Kongre ile Yüksek Mahkeme arasında bir denge söz konusu.
 • Başkan adayları, düzenli olarak gerçekleşen seçimlerle belirleniyor.

Amerikan başkanlık sistemi, çok sayıda ülke tarafından benimsenmiştir ve dünya genelinde etkili bir yönetime örnek olarak gösteriliyor. Ancak, bu sistemin bazı eleştirileri de bulunuyor. Özellikle, bağımsız adayların seçime katılmakta zorlanması ve bölgesel olarak farklı sonuçlar doğurması nedeniyle eleştiriliyor. Yine de, Amerikan başkanlık sistemi, başarılı bir şekilde yürütülen bir yönetim biçimi olarak kabul ediliyor.

Amerikan Kongresi

Amerikan Kongresi, Amerika Birleşik Devletleri’nde yasama gücünü temsil eden federal meclisdir. Kongre, Senato ve Temsilciler Meclisinden oluşmaktadır. Senato, her bir eyaletten 2 senatörün temsil ettiği 100 kişilik bir meclistir. Temsilciler Meclisi ise 435 üyeli bir meclistir ve her bir üye 2 yılda bir seçimle belirlenir.

Kongre’nin temel görevi, federal yasaların oluşturulması ve mevzuatın onaylanmasıdır. Kongre ayrıca federal bütçenin hazırlanması, federal mahkemelerin ataması ve başkan adaylarının onayı gibi birçok önemli görevi yerine getirir. Kongre aynı zamanda başkanlık vetolarını reddedebilir ve federal yasaların anayasaya uygunluğunu denetleyebilir.

Kongre, Amerikan siyasi sisteminin önemli bir parçasıdır ve federal hükümetin en güçlü kolu olarak kabul edilir. Kongre üyelerinin seçimi, Amerika Birleşik Devletleri’nin temsil eden temel prensiplerinden biridir: “halk tarafından seçilmiş temsilciler tarafından yönetim”.

Başkanlık Seçimleri

Amerika’da başkanlık seçim sistemi oldukça karmaşıktır. Her dört yılda bir gerçekleşen seçimlerde, ABD vatandaşları oy kullanarak hem başkan hem de başkan yardımcısını belirlerler. Ancak Amerika Birleşik Devletleri’nin federal yapısı, seçimlerin bir takım kriterlere uygun olarak işlemesini gerektirir. Örneğin başkanlık seçimleri için ABD vatandaşı olmak, en az 35 yaşında olmak ve en az 14 yıl boyunca ABD’de yaşamak gerekmektedir. Başkanlık seçimlerinde, ABD Kongresi üyeleri de yeniden seçime girerlerken, eyalet ve yerel seçimler de genellikle aynı dönemde yapılır. Sonuç olarak, başkanlık seçim sistemi ABD’de oldukça geniş çaplı bir şekilde uygulanır ve ülkenin siyasi yapısının temel unsurlarından biridir.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sistemi

Fransa, yarı başkanlık sistemine sahip bir cumhuriyettir. Cumhurbaşkanı, ülkedeki en güçlü kişilerden biridir ve yürütme organında önemli bir rol oynar. Fransa’da cumhurbaşkanı, halk tarafından seçilir ve yedi yıl boyunca görev yapar. Fransa’daki cumhurbaşkanlığı sistemi, diğer yarı başkanlık sistemleri gibi, başbakanla birlikte çalışır ve birleşik parlamento sistemi ile yasama işlevi sağlar. Cumhurbaşkanının bazı yetkileri arasında hükümeti atama, yasaları onaylama ve referandum düzenleme yer almaktadır. Ayrıca, cumhurbaşkanı, diğer uluslararası liderlerle ilişkiler konusunda Fransa’yı temsil eder.

Fransa’daki cumhurbaşkanlığı seçimleri, genellikle iki turda gerçekleştirilir. İlk turda, adaylar arasında en fazla oyu alan iki aday ikinci tura kalır. İkinci turda, en çok oy alan aday cumhurbaşkanı seçilir. Fransa’da cumhurbaşkanı, ülkedeki politikaların şekillenmesinde önemli bir role sahip olduğu için, seçimler her zaman büyük bir ilgiyle takip edilir.

Fransa cumhurbaşkanlığı sistemi, diğer yarı başkanlık sistemleri ile benzerlik göstermekle birlikte, ülkedeki siyasi iklim, tarihsel ve kültürel faktörler göz önüne alındığında benzersizdir. Cumhurbaşkanının güçlü yetkileri, Fransa’daki siyasi sistemde önemli bir rol oynar ve başka ülkelerde görülmeyebilir.

Çok Partili Sistemler

Çok partili sistemler, birden fazla siyasi partinin yarıştığı ve seçmenler tarafından tercih edilebilen bir sistemdir. Bu sistemlerde, siyasi partiler kendi ideolojileri, politikaları ve liderleri aracılığıyla seçmenlere kendilerini tanıtır. Seçmenler de, kendilerine en yakın gördükleri siyasi partiye oy verirler. Dünya genelinde birçok ülke çok partili sistemi uygulamaktadır. Örneğin, ABD’de Demokrat ve Cumhuriyetçi partileri; İngiltere’de İşçi ve Muhafazakar partileri; Almanya’da Hristiyan Demokrat ve Sosyal Demokrat partileri bulunmaktadır.

Çok partili sistemlerde, siyasi partiler halkın görüşlerini yansıtmak ve onların ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla politikalarını oluştururlar. Seçimlerde en yüksek oy alan parti, genellikle ülkenin yönetimini üstlenir. Bununla birlikte, bazen parti meclis çoğunluğunu elde edemeyebilir. Bu durumda koalisyon hükümetleri gibi farklı yönetim modelleri uygulanabilir. Amacı ülkeyi yönetmek ve halkın taleplerine cevap vermek olan siyasi partiler, çok partili sistemlerde önemli bir yere sahiptir.

 • Çok partili sistemler, demokrasiye uygun bir yapıdır.
 • Seçmenlere birden fazla seçenek sunar.
 • Siyasi partiler halkın gereksinimlerine cevap vermek amacıyla politikalarını oluşturur.
 • Farklı partilerin mecliste temsil edilmesi, koalisyon hükümetleri gibi farklı yönetim modellerinin uygulanmasını mümkün kılar.

Çok partili sistemler, ülkelerin sosyal, ekonomik ve siyasi yapısına göre farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle, farklı ülkelerde uygulanan çok partili sistemlerin özellikleri de farklı olabilmektedir. Ancak, ortak bir nokta olarak, siyasi partilerin halkın ihtiyaç ve taleplerine cevap vermek için çaba sarf etmesi gösterilebilir.

İngiltere Westminster Modeli

İngiltere Westminster Modeli, İngiltere’nin parlamenter sistemi olan ve Westminster Sarayı’nda bulunan iki odalı bir meclis tarafından yönetilen bir siyasi sistemdir. İki odalı meclis yapısı, Westminster’da bulunan Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası’ndan oluşur. Avam Kamarası, ülkenin siyasi partileri tarafından seçilen üyelerden oluşurken, Lordlar Kamarası seleflerinin yerine geçen az sayıda seçilmiş üyeler ve ömür boyu üyelik kazananlar tarafından oluşturulur.

Westminster Modeli, monarşik bir sisteme sahip İngiltere’de uygulanan bir siyasi model olup, kapsamlı bir yasama, yürütme ve yargı yapısı bulunur. Westminster modeli ile İngiltere, tarihteki en köklü ve uzun süreli siyasi sistemlere sahip ülkelerden biridir. Bu model, İngiliz siyasi kültürünün en önemli parçasıdır ve diğer ülkeler tarafından da geniş çapta benimsenmiştir.

 • Westminster modeli ile İngiltere’de, yasama organı, devlet başkanı ve hükümet bütünleşik bir yapı oluşturur.
 • Avam Kamarası, hükümetin lideri olan Başbakan’ın resmen atanmasından sonra, hükümetin kararlarını kabul eder veya reddeder.
 • Lordlar Kamarası, yasama organının üyeleri tarafından atanmadığından, hükümetin yetkilerini kısıtlayamaz ve sadece Avam Kamarası’nın kabul ettiği yasaları görüşebilir ve kabul edebilir.
 • Bu sisteme göre İngiltere ve bazı ülkelerde hükümetlerin düşürülmesi için güvenoyu oylaması yapılır. Güven oylamasında hükümetin desteği azalırsa, hükümet düşürülebilir.

Almanya Federal Cumhuriyeti

Almanya Federal Cumhuriyeti, federal bir devlet yapısıyla yönetilmektedir. Federal düzeyde belirli konularda yasa yapma yetkisi devlete aittir, ancak eyaletler de yasama yapabilirler. Federal hükümet, federal düzeyde yürütme yetkisine sahiptir ve federal başkanın liderliğinde çalışmaktadır. Federal Meclis ve Federal Konsey, federal yasa yapımında yer alır ve eyaletlerin temsilcileri tarafından seçilir. Almanya’da federal düzeydeki yargı yetkisi Federal Anayasa Mahkemesi’nde toplanmaktadır. Bundesrat, federal yasa yapımına katılan bir organ olarak eyaletlerin temsilcilerinden oluşmaktadır.

Almanya’nın federal yapısı, tarih boyunca birleşmesi sonucu oluşmuştur ve federalizm, Almanya Anayasası’nda özel bir önem taşımaktadır. Bu yapı, ülkenin eyaletlerinin kültürel farklılıklarına saygı duymakta ve yönetimsel yetki alanlarını en üst düzeyde eyaletlere vermektedir. Bu sayede, federal hükümetin yetki alanı sadece belirli konulara odaklanmakta ve eyaletler de kendi yetkilerine sahip olmaktadır.

Eyalet Başkent Yüzölçümü (km²) Nüfus
Bavyera Münih 70,550 13,2 Milyon
Kuzey Ren-Vestfalya Düsseldorf 34,080 18 Milyon
Baden-Württemberg Stuttgart 35,750 11,1 Milyon

Almanya Federal Cumhuriyeti’nin federal yapısı, ülkenin demokratik bir şekilde yönetilmesine olanak sağlamaktadır. Federal yönetim, eyaletlerin yetkilerini koruyarak, federal düzeyde belirli konulara odaklanmaktadır. Bu yapının varlığı sayesinde, Almanya birçok alanda örnek bir ülke olarak gösterilmektedir.

Seçim Sistemleri

Birçok ülke, siyasi liderlerini belirlemek için farklı seçim sistemleri kullanmaktadır. Bu sistemlerin bazıları açık oy, gizli oy, bloğa oy verme, kısmi oy verme gibi özelliklerle ayırt edilir. Bununla birlikte, bazı seçim sistemleri de çoklu partiler arasında adayları seçmek için çeşitli yöntemler kullanır. İki popüler seçim sistemi; çoğunluk seçim sistemi ve nispi temsil sistemi olarak bilinmektedir. Çoğunluk seçim sistemi tek bir kazananı belirlemek için kullanılırken nispi temsil sistemi birden fazla adayın seçilebildiği bir seçim türüdür. Kesin olarak hangi seçim sisteminin uygulanacağı, ülkeye özgü koşul ve ihtiyaçlara göre değişebilir.

Çoğunluk seçim sistemi, her bir seçim bölgesi için tek bir temsilcinin seçildiği bir sistemdir. Seçmenler bir adaya oy verirler ve en yüksek oyu alan aday kazanır. Bu seçim sistemi, adayların seçilme şansını en yüksek olan ilgi duyulan bölgelerde fazla olduğu için, bazen bir parti ile diğer partiler arasındaki farklılıkları yansıtmaktan uzaktır.

Nispi temsil sistemi, bir bölge için sadece bir aday değil, birden fazla adayın seçildiği bir sistemdir. Bu seçim sistemi, partilere belirli bir oy oranı kazanmaları halinde sandalyelerin dağıtılması şeklinde işlev görmektedir. Bu, her parti için nispi temsil sağlar ve küçük partilerin daha fazla temsil edilmesine izin verir.

Seçim Sistemi Avantajları Dezavantajları
Çoğunluk Seçim Sistemi Birinci sıradaki adayın kazanması kolaydır, azınlığın görüşleri görmezden gelinebilir. % 50’nin altında oy alan kazanamaz, azınlık görüşlerini yansıtacak kadar yeterli sayıda seçmen yoktur.
Nispi Temsil Sistemi Küçük partilerin temsil edilmesine izin verir, herkesin görüşü temsil edilebilir. Çoğunluk oyuna sahip ama temsil edildiği gibi görünmeyebilir, karmaşık bir sistemdir.

Kısmi Oylama Sistemi

Kısmi oylama sistemi, seçmenlere belli bir seçim bölgesindeki tüm adaylar yerine sadece belirli sayıdaki adaya oy verme imkanı tanıyan bir seçim sistemidir. Bu sistemde her seçmen, kendisine verilen oy sayısını birden fazla adaya dağıtabilir ya da sadece bir adaya verebilir.

Bu sistem, özellikle çok sayıda adayın bulunduğu seçimlerde çoğunluğu sağlamak için kullanılır. Kısmi oylama sistemi, adayların seçmenler arasında popülerliğini ölçer ve seçmenlerin en çok tercih ettikleri adayların seçilmesini sağlar.

Kısmi oylama sistemi pek çok Batılı ülkede uygulanmaktadır. Örneğin, Avrupa ülkeleri, ABD ve Kanada’da seçim sistemleri arasında kısmi oylama sistemi bulunmaktadır.

 • Birleşik Krallık’ta İskoçya Parlamentosu ve Kuzey İrlanda Meclisi seçimlerinde
 • Kanada’da federal ve eyalet seçimlerinde
 • Avustralya’da federal, eyalet ve yerel seçimlerinde kullanılmaktadır.

Kısmi oylama sistemi, ülkelerin genel oy dağılımını yansıtmakta ve aynı zamanda bölgesel veya azınlık partileri için daha fazla temsil olanağı sağlamaktadır. Ancak, bu sistem bazen kafa karışıklığına neden olabilen birkaç karmaşıklık içermektedir.

Öncül Seçimler

Öncül seçimler, belirli bir adayın partisi içerisinde aday olarak gösterilmesi öncesinde adayların seçilmesi için yapılan seçimlerdir. Bu seçimler, genellikle ABD’de yaygın olarak uygulanmaktadır. Öncül seçimler, partinin adayını belirleme sürecinde oldukça önemli bir role sahiptir. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde öncül seçimler, her parti için ayrı ayrı yapılmaktadır. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, adaylarının belirlenmesi için öncül seçimleri kullanmaktadırlar. Ayrıca, öncül seçimler, çoğunlukla açık oy kullanma sistemine sahip olup, belirli bir sayıda delege aday toplayan adayların parti konvansiyonlarına katılma hakkını kazandığı bir yapıya sahiptir.

Bununla birlikte, diğer ülkelerde öncül seçimlere benzer uygulamalar yer almaktadır. Örneğin, Kanada’da liderlik yarışmaları genellikle öncül seçimleri içermektedir. İngiltere’de ise, parti liderlerinin seçimi, parti üyelerinin oyları ile yapılmaktadır.

Yorum yapın